The global motorcycle advertising site
 |  Login

Allmänna villkor

Villkor

Dessa villkor, samt övriga villkor som Wroomberg i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Wroombergs webbplats samt vid användning av Wroombergs tjänster och varor.

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Wroomberg.com godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Dessa villkor gäller från den 2014-05-01.

Wroomberg kan komma att ändra dessa villkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren här. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren efter meddelande via e-post eller genom publicering här.

För att ingå avtal om Wroombergs tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med Wroombergs villkor. Person eller företag som bryter mot dessa villkor kan komma att stängas av för användande av Wroombergs tjänster.

Immateriella rättigheter

Allt material på Wroomberg.com, inklusive layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Wroomberg.com, Wroombergs exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Wroomberg.com men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Wroomberg.

Du får inte göra innehåll från Wroomberg.com tillgängligt på exempelvis andra webbplatser eller i e-postutskick på ett sådant sätt att det blir integrerat i en annan webbplats. Länkningar måste ske i fullt webbläsarfönster med synlig adress, inte genom exempelvis frame-system eller popup-fönster. Länkningar får bara ske till adresser som presenteras som fristående sidor på wroomberg.com. Länkningar får inte skapas genom automatisk eller periodisk indexering av innehåll utan uttryckligt godkännande från Wroomberg. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Wroomberg som har rättigheter till materialet på webbplatsen och att dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av webbplatsen skapar och/eller lägger upp på webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet på webbsidan i enligt med villkoren.

Du garanterar att användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade innehållet och att även Wroomberg kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Wroomberg en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Wroomberg får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Wroombergs rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Wroomberg för Wroombergs användning av det användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att bedriva uppsökande marknadsföring (exempelvis via e-post eller telefon) baserat på kontaktuppgifter från Wroomberg.

Ansvar

Wroomberg garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Wroombergs kontroll och Wroomberg ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Wroomberg kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts maximalt annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Wroomberg har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på webbsidan. Wroomberg ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Wroomberg ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Wroomberg skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Wroomberg samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg köp- och säljsida med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Wroomberg-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden från Wroomberg via ”Mina Sidor", eller via utskicket.

När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Wroomberg använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör (avsändande IP-adress, när du använder formuläret mejla annonsör), samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som polisen eller skatteverket.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är Wroomberg AB, Org. nr: 556819-3840, Bolagets säte: Habo. Genom att skriva till Wroomberg på adress: Wroomberg AB, Industrigatan 4, 566 34 HABO och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Wroomberg har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller varor som finns på webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Regler för annonsering

Priserna på alla annonser ska vara inklusive moms. En annons ligger ute i 12 månader från den dag annonsen publiceras av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen.

Wroomberg gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Wroomberg förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att ta bort en annons på grund av att den bryter mot villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Wroomberg principer och anda. Om en annons tas bort får du som användare ett tillgodohavande hos Wroomberg motsvarande betald annonskostnad. Tillgodohavandet är kopplat till ditt användarkonto och kan användas för köp av tjänster hos Wroomberg. Kontant återbetalning sker inte. Missbruk, manipulering eller användande av tjänsten i strid mot Wroombergs regler ger inte rätt till kompensation och kan innebära att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer och vissa fordonsuppgifter kan uppkomma i anledning av registreringsnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Wroomberg tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Wroomberg om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar: Länkar och hänvisningar i annonser skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer: Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser.

För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa villkor under punkten användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Wroomberg varvid full äganderätt tillkommer Wroomberg.

Vattenstämplar och logotyper: Bilder publiceras med Wroomberg logo och vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar, behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Tilläggsvillkor för betalning av annonser i förskott

Annonser kan betalas i förskott med vissa givna summor som sedan används för betalning vid annonsering.

Ränta: Det utgår ingen ränta på innestående medel.

Saldo: Du ser hur mycket pengar (Credits) som finns på ditt saldo på "Mina Sidor".

Överföring: Det är inte möjligt att överföra innestående medel till andra användarkonton.

Uttag: Tillgodohavande kan inte återbetalas kontant utan måste användas för köp av varor och tjänster hos Wroomberg.